คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

คณะกรรมการหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์
ประธานกรรมการ

 

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
กรรมการ

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ
กรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 
กรรมการ

 

 

ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า
กรรมการ

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  นันทะศรี
กรรมการ

 

 

ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 
กรรมการ

 

  

ดร.เอกลักษณ์ เพียสา
กรรมการ

 

  

ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์
กรรมการ

 

 
     
     

วันที่ : 14 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 3444

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com