รหัสนักศึกษา 59421247101-106 รุ่น 4

  

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559


 
รหัสนักศึกษา : 59421247101
ชื่อ-สกุล : นางสาววนิดา  บุญอุ้ม
ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านโนนวัฒนาวิทยา
E-mail : konit33@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247102
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรวดี  ทวีโชติ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนวังกะแสวิทยาคม
E-mail : monokoroboo34@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247103
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัศมี  พิมพ์น้อย
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอุเทนพัฒนา
E-mail : rutsamee@2529@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247104
ชื่อ-สกุล : นางสาวณฐมน  อุปศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์
E-mail : nu-kwan@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247105
ชื่อ-สกุล : นางสาวกิ่งใจ  รัตนแสนศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านปากอูน (ปากอูนผดุวิทย์)
E-mail : n_joy1006@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247106
ชื่อ-สกุล :
นางสาวปาจรีย์  หงษ์แก้ว
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนอุเทนพัฒนา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

E-mail :  nivkyaoe@hotmail.com  

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 18 ม.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 504

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com