รหัสนักศึกษา 59421247140-147 รุ่น 4

   

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 4 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2559


 
รหัสนักศึกษา : 59421247140
ชื่อ-สกุล : นางสใบแพร  เพียรชนะ
ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
E-mail : -

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247141
ชื่อ-สกุล : นายภูวนาท  พลขันธ์
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน :-  
E-mail : pu_christirn@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247142
ชื่อ-สกุล : นางสาวอุมาพร  แก้ววิจิตร
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน : -
E-mail : samantansuk@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247143
ชื่อ-สกุล : นางสาวรุจาพา  ไชยวงศ์คต
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนรุจีจินตกานนท์
E-mail : ningchaiwang@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247144
ชื่อ-สกุล : นางสาวสิรินา  มุงธิสาร
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน : -
E-mail : game_gee@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 59421247145
ชื่อ-สกุล :
นางสาวภัทรศยา  วงโสภา
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล จ.สกลนคร

E-mail :  wanida_328@hotmail.com  

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 18 ม.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 349

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com