ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

   หลักสูตรปริญญาโท (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กำหนดเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย. - 31 ตุลาคม 2560 โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังนี้

ซึ่งสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่


วันที่ : 13 ก.ย. 2560
ที่มา :
อ่าน : 460

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com