การรับรองหลักสูตร การบริหารและพัฒนาการศึกษา

 รายชื่อสถาบันที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักสุตร มาตรฐานการผลิต และมาตรฐานบัณฑิต

ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพบริหาร)


วันที่ : 19 ต.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 418

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com