การรับรองหลักสูตร จาก ก.ค.ศ.

 

สำนักงาน ค.ค.ศ. รับรองคุณวุฒิ วันที่ 17 สิงหาคม 2559


วันที่ : 20 ต.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 1209

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com