รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 5

  สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษ รุ่น 5 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อสกุล

E-mail

1 60421247101 นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี  
2 60421247102 นายนราธิป  โชคชยสุนทร  
3 60421247103 นางสาวทัศรานันท์  ศรีนา  
4 60421247104 นางสาวอภิญญา  แผ่นมะณี  
5 60421247106 นางสาวศุภาพิชญ์  ศุภพินิจ  
6 60421247107 นางสาวสุภาพร  แสงตีสุ  
7 60421247108 นางสาวณัฐชยา  จันทร์นวล  
8 60421247109 นางสาวสุภาพร  แสงสี  
9 60421247110 นายสมชัย  ไขแสงจันทร์  
10 60421247111 นายสุทธิพงษ์  ลีนาลาด  
11 60421247112 นางสาวพิชชาอร  ลาดบาศรี  
12 60421247113 นายมารุต  สุวรรณชัยรบ  
13 60421247115 นางสาวสุภาลักษณ์  บุดดี  
14 60421247116 ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  โพธาราม  
15 60421247117 นางสาวพรวลี  ชาวดง  
16 60421247119 นางสาวภารวี  ภูสีสด  
17 60421247120 นายเกริกกฤษณ์  มูลนันท์  
18 60421247121 นายศิริวัฒน์  ศาลารักษ์  

 


วันที่ : 20 ต.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 902

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com