ทำเนียบรุ่น 5

    นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 5 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2560

       

นางสาวจุฑามาศ  คำเพชรดี

รหัสนักศึกษา  60421247101

นายนราธิป  โชคชยสุนทร

รหัสนักศึกษา  60421247102

นางสาวทัศรานันท์  ศรีนา

รหัสนักศึกษา  60421247103

นางสาวอภิญญา แผ่นมะณี

รหัสนักศึกษา  60421247104

       
       

นางสาวศุภาพิชญ์ ศุภพินิจ

รหัสนักศึกษา  60421247106

นางสาวสุภาพร แสงตีสุ

รหัสนักศึกษา  60421247107

นางสาวณัฐชยา จันทร์นวล

รหัสนักศึกษา 60421247108

นางสาวสุภาพร แสงสี

รหัสนักศึกษา  60421247109

       
       

นายสมชัย ไขแสงจันทร์

รหัสนักศึกษา  60421247110

นายสุทธิพงษ์ ลีนาลาด

รหัสนักศึกษา  60421247111

นางสาวพิชชาอร ลาดบาศรี

รหัสนักศึกษา  60421247112

นายมารุต สุวรรณชัยรบ

รหัสนักศึกษา  60421247113

       

นางสาวสุภาลักษณ์ บุดดี

รหัสนักศึกษา  60421247115

ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล โพธาราม

รหัสนักศึกษา  60421247116

นางสาวพรวลี ชาวดง

รหัสนักศึกษา  60421247117

นางสาวภารวี ภูสีสด

รหัสนักศึกษา  60421247119

       
       

นายเกริกกฤษณ์ มูลนันท์

รหัสนักศึกษา  60421247120

นายศิริวัฒน์ ศาลารักษ์

รหัสนักศึกษา  60421247121

 

 

       
       

 

     

 

 


วันที่ : 20 ต.ค. 2560
ที่มา :
อ่าน : 979

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com