รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หน้า 2

  ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

     

นายวันชัย พันพละ

นางสาวกรุณา วิทยารัตน์

นางสาวนิตยา สอนนุชาติ

นายสการ หันจางสิทธิ์

ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ

วารสารศรีวนาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

วารสารศรีวนาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

วารสารศรีวนาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560  

 วารสารศรีวนาลัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

 บทความ บทความ บทความ บทความ
       

 นางสาวสุคนธ์ปิยา ลับภู

นางสาวปาณิสรา แสงเชื้อพ่อ  นายสุทธิ สุวรรณจันทร์  นายพงษ์พิพัฒน์ พิมปัดชา 
 ตีพิมพ์บทความ  ตีพิมพ์บทความ  ตีพิมพ์บทความ  ตีพิมพ์บทความ
 วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559  วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     ปีที่ 14 ฉบับที่ 66 ประจำเดือน กรกฎาคม-กันยายน 2560  วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559   วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2559 

 บทความ

บทความ 

 บทความ

 บทความ

     
 นายฐากูล  แสนภูวา  นางสาวสรญา  วัชระสังกาศ นางสาวอริยาพร โทรัตน์  นางสาวเนตรนภา คำหนองหว้า 
 ตีพิมพ์บทความ   ตีพิมพ์บทความ  ตีพิมพฺบทความ  ตัพิมพ์บทความ
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร     ปีที่ 14 ฉบับที่ 65 ประจำเดือน เมษายน-มิถุนายน 2560  วารสารสถาบันวิจัยพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2560  วารสารวิชาการวิภีสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560  วารสารวิชาการวิภีสังคมมนุษย์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 
บทความ  บทความ  บทความ บทความ 

 

 

 

 

นายอนุตรศักดิ์ วิชัยรัตน์ นางสาวอมรรัตน์ สิงโต นางสาวพัชนี กาสุริย์ นางจันทร์ธิมา รัตนโกสุม
ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ
วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560 วารสารวิถีสังคมมนุษย์ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2560 วารสารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 15 แบับที่ 74 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2561 วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561
บทความ บทความ บทความ บทความ
       
ตีพิมพ์บทความ   ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ  ตีพิมพ์บทความ 
 วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2561  วารสารวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กันยายน-ธันวาคม 2561 วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 256   วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 16 ฉบับที่ 72 ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม 2562
 บทความ  บทความ  บทความ  บทความ
       
       

  << Back  Next>>


วันที่ : 18 พ.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 281

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com