ทำเนียบรุ่น 6

     นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่น 6 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

       

นายธนบัตร  พูนโสภิน

รหัสนักศึกษา  61421447101

นางสาวอัญรินทร์  แก้วอินธิ

รหัสนักศึกษา  61421247102

นางสาววรินยุพา  มาตราช

รหัสนักศึกษา  61421247103

นางสาววราภรณ์  ทิพสุข

รหัสนักศึกษา  61421247104

       
       

นางสาววีรญา  สุวรรณวงศ์

รหัสนักศึกษา  61421247105

นางสาวนิตยาภรณ์  สิมลี

รหัสนักศึกษา  61421247107

นางสาวน้ำทิพย์  วโรดมดำรง

รหัสนักศึกษา 61421247109

นางสาวธัชฏาพร  ล้อวงศ์งาม

รหัสนักศึกษา  61421247110

       
       

นางสาวสุวนันท์  สอนวงศ์ษา

รหัสนักศึกษา  61421247112

นางพิศมัย  สุวรรณบุผา

รหัสนักศึกษา  61421247113

นางสาวลักขณา สักเข็มหาร

รหัสนักศึกษา  61421247114

นนางสาววิราพร  บุตรศรี

รหัสนักศึกษา  61421247115

       

นางสาวเจมจิรา  พุ่มโต

รหัสนักศึกษา  61421247116

นางสาวอิสระ  ชอนบุรี

รหัสนักศึกษา  61421247117

นางจิราพร  บุดดีอ้วน

รหัสนักศึกษา  61421247118

 

 

       
       

นายธีระเดช  กุลสาร

รหัสนักศึกษา  61421247120

นายกิตติภพ  เปาวะนา

รหัสนักศึกษา  61421247121

นายนราธิป  เหลาพรหม

รหัสนักศึกษา  61421247122

นางสาวทักษมณฑ์ ถิ่นปัญจา

รหัสนักศึกษา  61421247123 

       
       

 นางปาณิสรา  ตะนุมงคล

รหัสนักศึกษา  61421247124

 นางสาวเรณุกาภ์ สุทธิอาจ

รหัสนักศึกษา  61421247125

   

 

 


วันที่ : 18 พ.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 799

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com