รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 6

   สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษ รุ่น 6 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อสกุล

E-mail

1 61421247101 นายธนบัตร  พูนโสภิน  
2 61421247102 นางสาวอัญริทร์  แก้วอินธิ  
3 61421247103 นางสาววรินยุพา  มาตราช  
4 61421247104 นางสาววราภรณ์ ทิพสุข  
5 61421247105 นางสาววีรญา  สุวรรณวงศ์  
6 61421247107 นางสาวนิตยาภรณ์  สิมลี  
7 61421247109 นางสาวน้ำทิพย์  วโรดมดำรง  
8 61421247110 นางสาวธัชฏาพร  ล้อวงศ์งาม  
9 61421247112 นางสาวสุวนันท์  สอนวงศ์ษา  
10 61421247113 นางพิศมัย  สุวรรณบุผา  
11 61421247114 นางสาวลักขณา  สักเข็มหาร  
12 61421247115 นางสาววิราพร  บุตรศรี  
13 61421247116 นางสาวเจมจิรา  พุ่มโต  
14 61421247117 นางสาวอิสระ  ชอนบุรี  
15 61421247118 นางจิราพร  บุดดีอ้วน  
       
17 61421247120 นายธีระเดช  กุลสาร  
18 61421247121 นายกิตติภพ  เปาวะนา  
19 61421247122 นายนราธิป  เหลาพรหม  
20 61421247123 นางสาวทักษมณฑ์  ถิ่นปัญจา  
21 61421247124 นางสาวปาณิสรา  ตะนุมงคล  
22 61421247125 นางสาวเรณุกาภ์  สุทธิอาจ  

 


วันที่ : 18 พ.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 985

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com