รายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา หน้า 3

   ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา 

     

นางสาวจิรารัตน์  ปานโพธิ์

นายมานพ สมอินเอก

นางสาวสมจิตร บุรีขันธ์

นางจริยา กิตติธรรม

ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ

วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วารสารการบริหารและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน ปีที่ 10 ฉบับที่ 27 ประจำเดือน มกราคม-เมษายน 2561

วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน ปีที่ 10 ฉบับที่ 28 ประจำเดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2561

 บทความ บทความ บทความ บทความ
       

นางทัตวรรณ ไชยพรม

นางสาวณัฐฌา ไกยะฝ่าย นายสุทธิชัย  นาคะอินทร์  
 ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ ตีพิมพ์บทความ  
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2561      

บทความ

บทความ

บทความ

 

       
       

 

 

 

 

       
       
       
       
       
       
       

  << Back


วันที่ : 18 พ.ย. 2561
ที่มา :
อ่าน : 143

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com