การพัฒนาตัวบ่งชี้

 การพัฒนาตัวบ่งชี้

 

การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 -->อริยาพร โทรัตน์ (ดาวน์โหลด)

 

การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนสังกดั สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 -->วนิดา บุญอุ้ม (ดาวน์โหลด)
 
 
 การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นาการจัดการเรียนรู้ของครูในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 -->จิรวดี ทวีโชติ (ดาวน์โหลด)
 
การพัฒนาตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพการสอนของครูคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 -->ภัคประภา สุพัฒนานนท์ (ดาวน์โหลด)
 
 

วันที่ : 11 มิ.ย. 2562
ที่มา :
อ่าน : 295

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com