การพัฒนารูปแบบ

 การพัฒนารูปแบบ

การพัฒนารูปแบบการดําเนินงานควบคุมภายในของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 -->ทัตวรรณ ไชยพรม  (ดาวน์โหลด)

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 -->  กิ่งใจ รัตนแสนศรี (ดาวน์โหลด) 

การพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร --> นิโลบล ทองวิเศษ (ดาวน์โหลด)

 

 


วันที่ : 18 มิ.ย. 2562
ที่มา :
อ่าน : 301

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com