ความเป็นครู

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ความหมาย ความสำคัญและประเภทของครู  (ดาวน์โหลด)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พัฒนาการของวิชาชีพครู (ดาวน์โหลด)

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ลักษณะครูที่ดี (ดาวน์โหลด)
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมสำหรับครู (ดาวน์โหลด)
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ค่านิยมสำหรับความเป็นครู (ดาวน์โหลด)
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบของครู (ดาวน์โหลด)
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครูและจรรยาบรรณวิชาชีพครู (ดาวน์โหลด)
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ (ดาวน์โหลด)
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่อง การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู (ดาวน์โหลด)
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 วิชาชีพครูและองค์กรวิชาชีพครู (ดาวน์โหลด)
 

วันที่ : 15 ม.ค. 2561
ที่มา :
อ่าน : 278

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com