ทำเนียบนักศึกษา

 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556

       

นางวลัยลักษณ์  โจมไตร

รหัสนักศึกษา 56421236101

นางสาวทัศนพรรณ  จิรารักษ์

รหัสนักศึกษา 56421236102

นางจันทร์ธิมา รัตนโกสุม

รหัสนักศึกษา 56421236103

นางสาวนิตยา เสนาอินทร์

รหัสนักศึกษา 56421236104

       
       

นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง

รหัสนักศึกษา 56421236105

นายวันชัย  พันพละ

รหัสนักศึกษา 56421236106

นางสาวณัฏฐนันท์  รันชิตโคตร

รหัสนักศึกษา 56421236107

นายณัฐวุฒิ  เลิศศรี

รหัสนักศึกษา 56421236108

       
       

นายประกอบ  ตันมูล

รหัสนักศึกษา 56421236109

นางกมลพรรณ  เภาโพธิ์

รหัสนักศึกษา 56421236110

นางลภัสรดา  นาโควงค์

รหัสนักศึกษา 56421236111

นางสาวกรุณา  วิทยารัตน์

รหัสนักศึกษา 56421236112

       
       

นางสาววิมลรัตน์  พลหาญ

รหัสนักศึกษา 56421236113

นางสาวนิตยา  สอนนุชาติ

รหัสนักศึกษา 56421236114

นางสาวณะภา  ลีพรม

รหัสนักศึกษา 56421236115

นายสการ หันจางสิทธิ์

รหัสนักศึกษา 56421236115

       
       

 นางสาวสายสุนีย์  ไชยสุข 

รหัสนักศึกษา 56421236118

นางสาวบังอร  ลับภู

รหัสนักศึกษา 56421236120

 นางสาวปาณิสรา  แสงเชื้อพ่อ

รหัสนักศึกษา 56421236121 

นางสายสุนีย์  กลางประพันธ์

รหัสนักศึกษา 564212361122

       
       

 นางสาววิภาภรณ์  สร้อยคำ

รหัสนักศึกษา 56421236123

นายสุทธิ  สุวรรณจันทร์

รหัสนักศึกษา 56421236124

นางสาวกิตติยา  ผ่านเมือง

รหัสนักศึกษา 56421236126  

นางสาวนิตยา  พรมพินิจ

รหัสนักศึกษา 56421236127

 หน้าที่ 2 >>


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2729

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com