ทำเนียบนักศึกษา หน้าที่ 2

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556

       

 

นางพีรดา  สุขพันธ์

รหัสนักศึกษา 56421236128

 

นายธีระพงษ์  มุ่งชู

รหัสนักศึกษา 56421236129

 นายปฐมพงษ์  ใจบุญ

รหัสนักศึกษา 56421236130

 

 นางสาววิลัยวรรณ  ปู่ธิรัตน์

รหัสนักศึกษา 56421236131

 

       
       

นางสาวใหม่  ทุมสี

รหัสนักศึกษา 56421236132

นางสาวจิรารัตน์  ปานโพธิ์

รหัสนักศึกษา 56421236133

นางสาวยุพิน  อินธิแสง

รหัสนักศึกษา 56421236134

นายศักดิ์นนท์ ภาคี

รหัสนักศึกษา 56421236135

       
       

 นางประภาพร  ภาคี

รหัสนักศึกษา 56421236136

 

 

นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ

รหัสนักศึกษา 56421236139

นายสุุรชาติ กำลังฤทธิ์

รหัสนักศึกษา 56421236142

       
       

นางสุกันยา  กำลังฤทธิ์

รหัสนักศึกษา 56421236143

นายพงษ์พิพัฒน์  พิมปัดชา

รหัสนักศึกษา 56421236144

นายฐากูร  แสนภูวา

รหัสนักศึกษา 56421236145

นายมานพ  สมอินเอก

รหัสนักศึกษา 56421236146 

       
       
     

 

       
       
       

 << หน้าที่ 1


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1172

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com