รหัสนักศึกษา 56421236101-106

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556


 
รหัสนักศึกษา : 56421236101
ชื่อ-สกุล : นางวลัยลักษณ์ โจมไตร
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
E-mail : Walailak1319@hotmail.com

 

 


 
รหัสนักศึกษา : 56421236102
ชื่อ-สกุล : นางสาวทัศนพรรณ จิรารักษ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
E-mail : Kukung2517@hotmail.com

 

 


 
รหัสนักศึกษา : 56421236103
ชื่อ-สกุล : นางจันทร์ธิมา รัตนโกสุม
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม อ.คำตากล้า จ.สกลนคร
E-mail : Ddt2525@hotmail.com

 

 


 
รหัสนักศึกษา : 56421236104
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา เสนาอินทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ อ.เซกา จ.บึงกาฬ 38150
E-mail : Dragon.sweet@hotmail.com

 

 


 
รหัสนักศึกษา : 56421236105
ชื่อ-สกุล : นางสาวอนุสรา บุตรเพ็ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ
E-mail : Aew_2294@hotmail.com

 

 


 
รหัสนักศึกษา : 56421236106
ชื่อ-สกุล : นายวันชัย พันพละ
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านคอนยาวประชากรอุปการ
E-mail : Wanchai5181@gmail.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1471

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com