รหัสนักศึกษา 56421236107-112

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556


 
รหัสนักศึกษา : 56421236107
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฏฐนันท์  รันชิตโคตร
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
E-mail : Magnut_nut@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236108
ชื่อ-สกุล : นายณัฐวุฒิ  เลิศศรี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร ต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
E-mail :  TNW15bom@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236109
ชื่อ-สกุล : นายประกอบ  ตันมูล
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านกุดแข้ ต.ดงชน อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
E-mail : prakorbwriter@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236110
ชื่อ-สกุล : นางกมลพรรณ  เภาโพธิ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านอูนยางคำ ต.นาหว้า  อ.นาหว้า จ.นครพนม
E-mail : Suriyuth.ka@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236111
ชื่อ-สกุล : นางลภัสรดา  นาโควงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนโพนงามศึกษา ต.โพนงาม   อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
E-mail : lapasrada@windowslive.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236112
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรุณา  วิทยารัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง ต.หนองแคน อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 49140
E-mail : kvitayarat@gmail.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1736

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com