รหัสนักศึกษา 56421236112-118

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556


 
รหัสนักศึกษา : 56421236113
ชื่อ-สกุล : นางสาววิมลรัตน์  พลหาญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนกุดบากพัฒนาศึกษา ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
E-mail : Eiiw_K-mee@hotmail.com
 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236114
ชื่อ-สกุล : นางสาวนิตยา  สอนนุชาติ
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม ต.ม่วง อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร
E-mail : Nui_2550_@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236115
ชื่อ-สกุล : นางสาวณะภา  ลีพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านท่าก้อน ต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
E-mail : napaleprom@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236117
ชื่อ-สกุล : นายสการ  หันจางสิทธิ์
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนธรรมบวรวิทยา ต.คำบ่อ  อ.วาริชภูมิ  จ.สกลนคร
E-mail :  hsakarn@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236118
ชื่อ-สกุล : นางสาวสายสุนีย์  ไชยสุข
ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
E-mail : cokeming_3@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236120
ชื่อ-สกุล : นางสาวบังอร  ลับภู
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านท่างาม ต.หนองบัวสิม  อ.คำตะกล้า  จ.สกลนคร
E-mail :  Bangon.2523@hotmail.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7 >>

 

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1464

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com