รหัสนักศึกษา 56421236119-124

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556


 
รหัสนักศึกษา : 56421236121
ชื่อ-สกุล : นางสาวปาณิสรา  แสงเชื้อพ่อ
ตำแหน่ง :  ครู
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ ต.โคกสี  อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
E-mail : nisara.nisara@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236122
ชื่อ-สกุล : นางสายสุนีย์  กลางประพันธ์
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยนดง ต.น้ำเที่ยง อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร
E-mail : Bee25131@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236123
ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาภรณ์  สร้อยคำ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน ต.หนองปลิง อ.นิคมน้ำอูน  จ.สกลนคร
E-mail : momojung.ning781728@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236124
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิ  สุวรรณจันทร์
ตำแหน่ง : ครูวิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง ต.วาใหญ่  อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 47170
E-mail : Suttienk2509@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236126
ชื่อ-สกุล : นางสาวกิตติยา  ผ่านเมือง
ตำแหน่ง : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554
สถานที่ทำงาน : โรงเรียน ตชด. บ้านป่งคอม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
E-mail : yingyingkittiya@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236127
ชื่อ-สกุล :
นางสาวนิตยา  พรมพินิจ
ตำแหน่ง : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

E-mail :  aornittaya@gmail.com  

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1502

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com