รหัสนักศึกษา 56421236125-130

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556


 
รหัสนักศึกษา : 56421236128
ชื่อ-สกุล : นางพีรดา  สุขพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนเทศบาล 2 (ถนนบำรุงเมือง)  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครพนม
E-mail : Pee-ta16@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236129
ชื่อ-สกุล : นายธีระพงษ์  มุ่งชู
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนหินโงมพิทยาคม ต.หินโงม อ.เมือง จ.หนองคาย 43000
E-mail : Mungchoo2528@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236130
ชื่อ-สกุล : นายปฐมพงษ์  ใจบุญ
ตำแหน่ง : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านห้วยบ่อซืน ต.ห้วยบ่อซืน อ.ปากชม จ.เลย 42150
E-mail : Pra-ba-nk@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236131
ชื่อ-สกุล : นางสาววิลัยวรรณ  ปู่ธิรัตน์
ตำแหน่ง : นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554
สถานที่ทำงาน : สพป. อุดรธานี เขต 4
E-mail : Wilaiwan_moo_fang@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236132
ชื่อ-สกุล : นางสาวใหม่  ทุมสี
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ ต.นากอก อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

E-mail : Haru.boba@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236133
ชื่อ-สกุล : นางสาวจิรารัตน์  ปานโพธิ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านโนนม่วงท่าพลับพลา อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม
E-mail :  Mo_ji_may@hotmail.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1265

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com