รหัสนักศึกษา 56421236132-138

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556


 
รหัสนักศึกษา : 56421236134
ชื่อ-สกุล : นางสาวยุพิน  อินธิแสง
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนบ้านนาเพียงน้อยนาสมบูรณ์ อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย

E-mail : somten@hotmail.co.th

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 5642123635
ชื่อ-สกุล : นายศักดินนท์  ภาคี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองฮาง อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร
E-mail : Sakdinon2523@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236136
ชื่อ-สกุล : นางประภาพร  ภาคี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส  จ.สกลนคร
E-mail : Paniti2552@gmail.com

 

 

 
 
รหัสนักศึกษา :  
ชื่อ-สกุล :  
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236139
ชื่อ-สกุล : นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพะทายวิทยาคม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
E-mail : kuasura@gmail.com , pk_sv@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236142
ชื่อ-สกุล : นายสุรชาติ  กำลังฤทธิ์  
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนหนองแวงวิทยา ต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

E-mail : Surachart_puy4705@hotmail,com   

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1428

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com