รหัสนักศึกษา 56421236139-144

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556


 
รหัสนักศึกษา : 56421236143
ชื่อ-สกุล : นางสุกันยา  กำลังฤทธิ์
ตำแหน่ง :  ครู
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนพังโคนวิทยาคม  อ.พังโคน  จ.สกลนคร
E-mail :  aor_math@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236144
ชื่อ-สกุล : นายพงษ์พิพัฒน์  พิมปัดชา
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านท่านหนามแก้วสวนกล้วย ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม
E-mail :  chaiyo_2003@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236145
ชื่อ-สกุล : นายฐากูร  แสนภูวา 
ตำแหน่ง :  นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554
สถานที่ทำงาน :  สพฐ.สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ
E-mail :  Sak_classic_@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 56421236146
ชื่อ-สกุล : นายมานพ  สมอินเอก
ตำแหน่ง :  นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ รุ่นปีการศึกษา 2554
สถานที่ทำงาน :

วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย

E-mail :  Classic_0224@hotmail.com

 

 
 
 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1490

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com