ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา ฉลากบาง

 ผศ.ดร.วัลนิกา ฉลากบาง
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 

กรรมการหลักสูตร
 


วุฒิการศึกษา

 

- ค.บ. (สังคมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ค.ม. (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 
ผลงานวิชาการ
- วิธีรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว
- การพัฒนาตน
- พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
- จิตวิทยาการปรับตัว
- จิตวิทยาและการแนะแนวเด็กประถมศึกษา
- การคิดและการพัฒนาตน
 
งานวิจัย
- ส่วนใหญ่เป็นสาขาการศึกษาและจิตวิทยา
 
ประสบการณ์การบริหาร
- รองผู้อำนวยการสำนักกิจการนักศึกษา
- รองผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย
- ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญผลงานทาง
- peer review ประจำวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และ มหาวิทยาลัยนครพนม
- ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/กรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยนครพนม, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ผลงานการเป็นวิทยากร
- วิทยากรบรรยายเรื่อง "การแนะแนวการให้คำปรึกษา" ให้คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ตำรา/เอกสารทางวิชาการ
- เอกสารประกอบการสอนวิชา "ธรรมชาติของผู้เรียน"

ประสบการณ์ศึกษาดูงาน
- รับการฝึกอบรมด้านการสอนในสาขา Teacher Training in Agriculture จากUniversity of Deventer, Netherland
- การฝึกอบรมด้านจิตวิทยาการศึกษาจาก University of Nagasaki,Japan

การดูงานด้านการศึกษา
- มาเลเซีย ,สิงคโปร์ ,เวียตนาม ,เนเธอร์แลนด์ , จีน ,ญี่ปุ่น
 

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1958

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com