อาจารย์อภิสิทธิ์ สมศรีสุขอ.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข

   ดร.อภิสิทธิ์  สมศรีสุข

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร
 


วุฒิการศึกษา
- ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) ม.ขอมแก่น (Candidate)
- กศ.ม. (การบริหารการศึกษา) มศว. ประสานมิตร
-  ศศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ 2 (ภาษาอังกฤษ) ม.มหาสารคาม
   ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ม.สุโขทัยธรรมาธิราช
 

วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1153

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com