รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์

 

 


รองศาสตราจารย์.ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์
ประธานและกรรมการหลักสูตร
 


วุฒิการศึกษา
- ค.บ. เกียรตินิยมอันดับ 1 (การศึกษาปฐมวัย) วิทยาลัยครูเพชรบุรี
- ศษ.บ. (การวัดผลและประเมินผลการศึกษา) หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- กศ.ม. (การวัดผลการศึกษา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ศษ.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
ตำรา/เอกสารทางวิชาการ
- การประเมินผลการเรียน
- การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
- หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา
- การวิจัยในชั้นเรียน
- การศึกษาผลงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กปฐมวัย
- การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
- การวิจัยทางการศึกษา
- วิทยาการวิจัย
 

บทความทางวิชาการ
- การวัดและประเมินความพร้อมในการเรียนสำหรับเด็กอนุบาล
- การวัดผลและประเมินความพร้อมสำหรับเด็กอนุบาล:ร่างกายและสังคม
- การวิจัยโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ตัวประกอบ
- การออกแบบเครื่องมือวัดความพร้อมทางการเรียนด้านสติปัญญาสำหรับเด็กอนุบาล
- การวัดและประเมินความพร้อมสำหรับเด็กอนุบาล : ด้านภาษา อารมณ์และจิตใจ
- จะประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์อย่างไรดี
- การวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนแบบโปรแกรม
- รายงานการวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
- การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัยโดยใช้เทคนิควิเคราะห์ : เทคนิคเดลฟาย
- รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- การวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย :
 

การวิจัยการอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย
- กรอบความคิดในการวิจัย วารสารบัณฑิตศึกษางานวิจัย
- รายงานการวิจัยเรื่อง การสร้างชุดพัฒนาตนเอง เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
- รายงานการวิจัยเรื่อง คุณลักษณะ และบทบาทของอาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันราชภัฏ
- การวิเคราะห์องค์ประกอบความพร้อมทางการเรียนด้านสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลศึกษา ในจังหวัดมหาสารคาม
- การวิเคราะห์งานวิจัยทางการศึกษาปฐมวัย
- การศึกษาปัจจัยบางประการที่สัมพันธ์กับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- การศึกษามาตรฐานการจัดการศึกษาของสถาบันราชภัฏสกลนคร
- การประเมินโครงการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2540
 

ประสบการณ์การบริหาร
- ประธานโปรแกรมวิชาการวัดผลการศึกษา คณะครุศาสตร์
- รองคณบดีคณะครุศาสตร์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
- กรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา (ปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา)
- ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์-งานวิจัย
- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 30 เรื่อง
- สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำนวน 1 เรื่อง
- สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา ระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวน 4 เรื่อง
 

ประสบการณ์การฝึกอบรม-ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงานประเทศ จีน, ฮ่องกง, เวียดนาม, กัมพูชา, อังกฤษ และฝรั่งเศส
 

 

 

 

 


วันที่ : 24 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 3091

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com