ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ หันไชยุงวา

 ผศ.สุวรรณ  หันไชยุงวา

   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ  หันไชยุงวา

กรรมการหลักสูตร
 


วุฒิการศึกษา

 


วันที่ : 27 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 900

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com