ปฎิทิน/ตารางเรียน

 ปฎิทิน/ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1

ชั้นปีที่ 1   ชั้นปีที่ 2
 * ภาคเรียนที่ 1 (1/2556)
 * ภาคเรียนที่ 1 (1/2557)
* ภาคเรียนที่ 2 (2/2556)  * ภาคเรียนที่ 2 (2/2557)
* ภาคเรียนที่ 3 (3/2556)  
   

ปฎิทิน/ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 2
   

ชั้นปีที่ 1   ชั้นปีที่ 2
* ภาคเรียนที่  1 (1/2557)  * ภาคเรียนที่ 1 (1/2558)
* ภาคเรียนที่ 2 (2/2557)
 * ภาคเรียนที่ 2 (2/2558)
 * ภาคเรียนที่ 3 (3/2557)
 
   
   

 ปฎิทิน/ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 3
   

ชั้นปีที่ 1   ชั้นปีที่ 2
  * ภาคเรียนที่  1 (1/2558)  * ภาคเรียนที่ 1 (1/2559)
 * ภาคเรียนที่  2 (2/2558)
 * ภาคเรียนที่ 2 (2/2559)
 * ภาคเรียนที่  3 (3/2558)
 
   
   

 ปฎิทิน/ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 4
   

ชั้นปีที่ 1   ชั้นปีที่ 2
  * ภาคเรียนที่  1 (1/2559)  * ภาคเรียนที่ 1 (1/2560)
 * ภาคเรียนที่  2 (2/2559)
 * ภาคเรียนที่ 2 (2/2560)
 * ภาคเรียนที่  3 (3/2559)
 
   
   

 ปฎิทิน/ตารางเรียน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

 สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา รุ่นที่ 5
   

ชั้นปีที่ 1   ชั้นปีที่ 2
  * ภาคเรียนที่  1 (1/2560)  * ภาคเรียนที่ 1 (1/2560)
 * ภาคเรียนที่  2 (2/2560)
 * ภาคเรียนที่ 2 (2/2560)
 * ภาคเรียนที่  3 (3/2560)
 
   
   

วันที่ : 5 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2203

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com