อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา


ข้อมูลประวัติ

 


รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

ประธานคณะกรรมการหลักสูตร


รายวิชาที่สอน

-  นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

-  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

-  วิชาการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

- วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา

 


ข้อมูลประวัติ

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

กรรมการหลักสูตร


รายวิชาที่สอน

-  วิชากระบวนทัศน์การบริหารการศึกษา

-  วิชาการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

- การบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

 


ข้อมูลประวัติ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น

 


 รายวิชาที่สอน

- คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

 


ข้อมูลประวัติ

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 

กรรมการหลักสูตร


รายวิชาที่สอน

-  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

 


ข้อมูลประวัติ

 


รองศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์  คุ้มไข่น้ำ

 กรรมการหลักสูตร


 

รายวิชาที่สอน

- กระบวนทัศน์การบริหารการศึกษา

 


ข้อมูลประวัติ

 


อาจารย์อภิสิทธิ์  สมศรีสุข

กรรมการและเลขานุการหลักสูตร


รายวิชาที่สอน

- กระบวนทัศน์การบริหารการศึกษา

- การบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา


<<หน้า 1  2>>


วันที่ : 18 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 3036

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com