อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

รองศาสตรจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 

ดร.พรเทพ  เสถียรนพเก้า

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี

ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 

 

ดร.เอกลักษณ์ เพียสา

ดร.ทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์ 

อาจารย์นวพร วรรณทอง

 

อาจารย์พรพิมล ศิวินา

 

อาจารย์อรรถสิทธิ์  เกษคึมบง

 


อาจารย์อิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์

อาจารย์ปิยะนันท์  ปลื้มโชค

อาจารย์ปวีณา อุ่นลี

 

 

 

 

 

 
     

 


วันที่ : 19 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 4478

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com