อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.วาโร  เพ็งสวัสดิ์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา นาแพงหมื่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลนิกา  ฉลากบาง 

รองศาสตราจารย์สันติวัฒน์  พันทา

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ  หันไชยุงวา

 

ดร.อภิสิทธิ์ สมศรีสุข 

 

อาจารย์นวพร  วรรณทอง

 

อาจารย์วสันต์ ศรีหิรัญ

 

อาจารย์ภัทรดร จั้นวันดี

 

อาจารย์ปิยะนันท์ ปลื้มโชค

 

รองศาสตรจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ

 


ดร.อนุสิทธิ์ นามโยธา

ดร.พิศุทธิ์ กิติศรีวรพันธุ์

ดร.อรวรรนี ไชยปัญหา

 

ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี

 

อาจารย์พรพิมล ศิวินา

 

ดร.ปารณทัตต์ แสนวิเศษ

ดร.บุญมี ก่อบุญ

ดร.ศิวนาถ ไชยมาศ

 
     

 


วันที่ : 19 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 3347

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com