อาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา


ข้อมูลประวัติ

 


อาจารย์วสันต์  ศรีหิรัญ


รายวิชาที่สอน

- คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

-การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ข้อมูลประวัติ

 


อาจารย์ภัทรดร จั้นวันดี 


รายวิชาที่สอน

-  คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

-การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ข้อมูลประวัติ

 


อาจารย์ปิยะนันท์  ปลื้มโชค


รายวิชาที่สอน

- คอมพิวเตอร์สำหรับบัณฑิตศึกษา

-การบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ข้อมูลประวัติ

 


ดร.อนุสิทธิ์  นามโยธา


รายวิชาที่สอน

-  วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา

-  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

-การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู้

 

ข้อมูลประวัติ

 


ดร.พิศุทธิ์  กิติศรีวรพันธุ์


รายวิชาที่สอน

-  นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

-  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

 

ข้อมูลประวัติ

 


ดร.อรวรรนี  ไชยปัญหา


รายวิชาที่สอน

-  นวัตกรรมการบริหารการศึกษา

-  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการบริหารการศึกษา

- วิธีวิทยาการประกันคุณภาพการศึกษา

 <<หน้า 1  3  >>

 


วันที่ : 19 เม.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1551

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com