สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 1 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2556

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อสกุล

E-mail

1

56421236101

นางวลัยลักษณ์  โจมไตร

Walailak1319@hotmail.com

2

56421236102

นางสาวทัศนพรรณ  จิรารักษ์

Kukung2517@hotmail.com

3

56421236103

นางจันทร์ธิมา  รัตนโกสุม

Ddt2525@hotmail.com

4

56421236104

นางสาวนิตยา  เสนาอินทร์

Dragon.sweet@hotmail.com

5

56421236105

นางสาวอนุสรา  บุตรเพ็ง

Aew_2294@hotmail.com

6

56421236106

นายวันชัย  พันพละ

Wanchai5181@gmail.com

7

56421236107

นางสาวณัฏฐนันท์  รันชิตโคตร

Magnut_nut@hotmail.com

8

56421236108

นายณัฐวุฒิ  เลิศศรี

tnw15bam@gmail.com

9

56421236109

นายประกอบ  ตันมูล

prakorbwriter@gmail.com

10

56421236110

นางกมลพรรณ  เภาโพธิ์

Suriyuth.ka@gmail.com

11

56421236111

นางลภัสรดา  นาโควงค์

lapasrada@windowslive.com

12

56421236112

นางสาวกรุณา  วิทยารัตน์

kvitayarat@gmail.com

13

56421236113

นางสาววิมลรัตน์  พลหาญ

Eiiw_K-mee@hotmail.com

14

56421236114

นางสาวนิตยา  สอนนุชาติ

Nui_2550_@hotmail.com

15

56421236115

นางสาวณะภา  ลีพรม

napaleprom@gmail.com

16

56421236117

นายสการ  หันจางสิทธิ์

hsakarn@hotmail

17

56421236118

นางสาวสายสุนีย์  ไชยสุข

Cokeming_3@hotmail.com

18

56421236120

นางสาวบังอร  ลับภู

Bangon.2523@hotmail.com

19

56421236121

นางสาวปาณิสรา  แสงเชื้อพ่อ

nisara.nisara@gmail.com

20

56421236122

นางสายสุนีย์  กลางประพันธ์

Bee25131@gmail.com

21

56421236123

นางสาววิภาภรณ์  สร้อยคำ

momojung.ning781728@hotmail.com

22

56421236124

นายสุทธิ  สุวรรณจันทร์

Suttienk2509@gmail.com

23

 56421236126

นางสาวกิตติยา  ผ่านเมือง

yinqyingkittiya@hotmail.com

 24

 56421236127

 นางสาวนิตยา  พรมพินิจ 

aornittaya@gmail.com

25

56421236128

นางพีรดา  สุขพันธ์

munqchoo2528@gmail.com

26

56421236129

นายธีระพงษ์  มุ่งชู

 Mungchoo2528@gmail.com

27

56421236130

นายปฐมพงษ์  ใจบุญ

 Pra-ba-nk@hotmail.com

28

56421236131

นางสาววิลัยวรรณ  ปู่ธิรัตน์

 Wilaiwan_moo_fang@hotmail.com

29

56421236132

นางสาวใหม่  ทุมสี

Haru.boba@hotmail.com

30

56421236133

นางสาวจิรารัตน์  ปานโพธิ์

Mo_ji_may@hotmail.com

31

56421236134

นางสาวยุพิน  อินธิแสง

somten@hotmail.co.th

32

56421236135

นายศักดินนท์  ภาคี

Sakdinon2523@hotmail.com

33

56421236136

นางประภาพร  ภาคี

Pakee.pra_123@hotmail.com

 

 

 

 

35

56421236139

นายศิริชาติ  วงค์หนายโกฎ

Pk_sv@hotmail.com

36

56421236142

นายสุรชาติ  กำลังฤทธิ์

Surachart_puy4705@hotmail.com

37

56421236143

นางสุกันยา  กำลังฤทธิ์

 aor_math@hotmail.com

 38

56421236144

นายพงษ์พิพัฒน์  พิมปัดชา

 chaiyo_2003@hotmail.com

 39

 56421236145

นายฐากูร  แสนภูวา

 Sak_classic_@hotmail.com

40

56421236146

นายมานพ  สมอินเอก

Classic@hotmail.com

 


วันที่ : 24 มี.ค. 2556
ที่มา :
อ่าน : 2398

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com