อาจารย์

อาจารย์ผู้สอน

 

อาจารย์ผู้สอนประจำสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา


ข้อมูลประวัติ

 


ดร.วันเพ็ญ นันทะศรี


รายวิชาที่สอน

- การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

-การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู้

 


ข้อมูลประวัติ

 


อาจารย์พรพิมล ศิวินา 


รายวิชาที่สอน

-  ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
 


ข้อมูลประวัติ

 


ดร.ปารณทัตต์  แสนวิเศษ


รายวิชาที่สอน

- การบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษา

 


ข้อมูลประวัติ

 


ดร.บุญมี ก่อบุญ 


รายวิชาที่สอน

-  การบริหารจัดการนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

 


ข้อมูลประวัติ

 


ดร.ศิวนาถ ไชยมาศ


รายวิชาที่สอน

-การบริหารวิชาการและการจัดการเรียนรู้

 

 

 

 
 
 
  

 <<หน้า 2  4  >>

 


วันที่ : 15 ก.ย. 2556
ที่มา :
อ่าน : 1646

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com