รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 2

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อสกุล

E-mail

1 57421236101 นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี

lamaisri81@hotmail.com

2 57421236102 นางสาวภาวิณี  เพ็งธรรม

 p-pawinee@hotmail.com

3 57421236103 นางกาญจนา  คิง

 kanchana.nong@hotmail.com

4 57421236104 นางสาวณัฐฌา  ไกยะฝ่าย

 kat.on@hotmail.com

5 57421236105 นางวิระพร  พิทักษ์ชัยโสภณ

 mummee.m@hotmail.com

6 57421236107 นางสาวธีราภรณ์  หอมเฮ้า

 sprite443@gmail.com

7 57421236108 นางจริยา  กิตติธรรม

 jri.kit@hotmail.co.th

8 57421236109 นางสาวเนตรนภา  คำหนองหว้า

 knetnapa@hotmail.com

9 57421236111 นางทัตวรรณ  ไชยพรม

 tangan_23@hotmail.com

10 57421236112 นายประชาชาติ  ไชยพรม

 chaiyaprom121@gmail.com

11 57421236113 นายพรเทพ  สีพั่ว

 pon-wi2531@hotmail.co.th

12 57421236114 นายจิรวัฒน์  เภตรา

 jira99@windowslive.com

13 57421236115 นางสาวอำพร  ศรีวรสาร

 nongo_11@hotmail.com

14 57421236116 นางชลนิดา  หมื่นแพน

 chon2685muen@gmail.com

15 57421236117 นางสาวอมรรัตน์  ไชยตะมาตย์

 tonnam40@hotmail.com

16 57421236118 นางรัชนี  อ่อนสุระทุม

 kung4067@gmail.com

17 57421236119 นางสาวพัชนี  กาสุริย์

 patcha2010@hotmail.com

18 57421236120 นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม

 tam4067@gmail.com

19 57421236121 นายกฤษฎา  อุระ

 kritsadaaara@gmail.com

20 57421236122 นางบังอร  ดีคำย้อย

 earth27@hotmail.com

21 57421236123 นางสาวสรญา  วัชระสังกาศ

 kajeab7@hotmail.com

22 57421236124 นางแก้วใจ  สีมาคาม

 koya2520@hotmail.com

23 57421236125 นายอนุชา  ผิวคำ

 alohanu03@gmail.com

24 57421236126 นางสาวสมจิตร  บุรีขันธ์

 yaynarak@hotmail.com

25 57421236127 นายกิติพงษ์  สัพโส

 kihipong_so@hotmail.com

26 57421236128 นายชัยรัตน์  หารเขมร

 bibouepangkhon@hotmail,com

27 57421236129 นางยงจิตร  สัพโส

 p_eak46@hotmail.com

28 57421236130 นายมนัส  อาจไพรินทร์

 -

29 57421236131 นางสาวพิมพ์ชฎา  บุญยรัตน์

 boonyarat.a@hotmail.com

30 57421236132 นางนัยนา  จันทร์พิมพ์

 nai_na@live.com

31 57421236134 นายเกียรติภูมิ  มะแสงสม

 revolution_time@hotmail.co.uk

32 57421236138 นายอัครเดช  สุราชวงศ์

 akadech2520@gmail.com

33 57421236129 นางสาวกรองทิพย์  นามเนาว์

 tipjung.nn@hotmail.com

34 57421236140 นางสาวปิยะนุช  ศรีสาร

 do_la_mon_29@hotmail.com

35 57421236141 นางสาวสุธาสินี  คำสนอง

 nornunuy@gmail.com

36 57421236142  นายชัยวัฒน์   จิตอามาตย์

 chaiwat_ty@hotmail.com

 


วันที่ : 30 พ.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1943

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com