รหัสนักศึกษา 57421236108-114 รุ่น 2

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557


 
รหัสนักศึกษา : 57421236108
ชื่อ-สกุล : นางจริยา  กิตติธรรม
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านปลาหลาย ต.วานรนิวาส อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : jri.kit@hotmail.co.th

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236109
ชื่อ-สกุล : นางสาวเนตรนภา  คำหนองหว้า
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านนากะทาด อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
E-mail :  Knetnapa@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236111
ชื่อ-สกุล : นางทัตวรรณ  ไชยพรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านห้วยแสง  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : tangan_23@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236112
ชื่อ-สกุล : นายประชาชาติ  ไชยพรม
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านโนนแต้ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : Chaiyaprom121@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236113
ชื่อ-สกุล : นายพรเทพ  สีพั่ว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายอาคารสถานที่หัวหน้าสาขาไฟฟ้า
สถานที่ทำงาน : วิทยาเทคโนโลยี เอ็น - เทคบริหารธุรกิจ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : Pon-wi2531@hotmail.co.th

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236114
ชื่อ-สกุล : นายจิรวัฒน์  เภตรา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
สถานที่ทำงาน : วิทยาเทคโนโลยี เอ็น - เทคบริหารธุรกิจ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : jira99@windowslive.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 16 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 971

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com