รหัสนักศึกษา 57421236115-120 รุ่น 2

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557


 
รหัสนักศึกษา : 57421236115
ชื่อ-สกุล : นางสาวอำพร  ศรีวรสาร
ตำแหน่ง :  ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม ต.บ้านเหล่า  อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น
E-mail : nongo_11@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236116
ชื่อ-สกุล : นางชลนิดา  หมื่นแพน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : chon2685muen@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236117
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์  ไชยตะมาตย์
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร
E-mail : tonnam40@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236118
ชื่อ-สกุล : นางรัชนี  อ่อนสุระทุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านยางคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : kung4067@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236119
ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชนี กาสุริย์ 
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนชุมชนขัวสูงสรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : patcha2010@hotmail.co.th

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236120
ชื่อ-สกุล :
นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนบ้านยางคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

E-mail :  tam4067@gmail.com  

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 16 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 690

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com