รหัสนักศึกษา 57421236121-126 รุ่น 2

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557


 
รหัสนักศึกษา : 57421236121
ชื่อ-สกุล : นายกฤษฎา  อุระ
ตำแหน่ง : ครู (หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์)
สถานที่ทำงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยี เอ็น - เทคบริหารธุรกิจ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : Kritsadaaara@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236122
ชื่อ-สกุล : นางบังอร  ดีคำย้อย
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านโนนอุดม  อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 
E-mail : earth27@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236123
ชื่อ-สกุล : นางสาวสรญา  วัชระสังกาศ
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านโนนแพง อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : Kaje967@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236124
ชื่อ-สกุล : นางแก้วใจ  สีมาคาม
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านหนองสนม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : Koya2520@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236125
ชื่อ-สกุล : นายอนุชา  ผิวคำ
ตำแหน่ง : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา
สถานที่ทำงาน :

มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ต.พังโคน อ.พังโคน จ.สกลนคร

E-mail : Alohanu03@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236126
ชื่อ-สกุล : นางสาวสมจิตร  สัพโส
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนชุมชนประสานมิตร ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า จ.นครพนม
E-mail :  Yaynarak@hotmail.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 16 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 720

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com