รหัสนักศึกษา 57421236127-132 รุ่น 2

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557


 
รหัสนักศึกษา : 57421236127
ชื่อ-สกุล : นายกิติพงษ์  สัพโส
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนศรีวิไลวิทยา

E-mail : Kitipong_so@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236128
ชื่อ-สกุล : นายชัยรัตน์  หารเขมร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร
E-mail : bibouepangkhon@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236129
ชื่อ-สกุล : นางยงจิตร  สัพโส
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนพังโคนวิทยาคม อ.พังโคน จ.สกลนคร
E-mail : p_eak46@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236130
ชื่อ-สกุล : นายมนัส  อาจไพรินทร์  
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกิจการนักเรียน
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนอนุบาลนิคมน้ำอูน
E-mail : @hotmail.com  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236131
ชื่อ-สกุล : นางสาวพิมพ์ชฎา  บุญยรัตน์
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน : 91/55 หมู่บ้านโยธินวิลเลจ ถ.เลี่ยงเมือง ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
E-mail : boonyarat.a@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236132
ชื่อ-สกุล : นางนัยนา  จันทร์พิมพ์  
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน :

โรงเรียนบ้านโคกขามเลียน

E-mail : nai_na@live,com   

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 16 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 720

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com