รหัสนักศึกษา 57421236134-140 รุ่น 2

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557


 
รหัสนักศึกษา : 57421236134
ชื่อ-สกุล : นายเกียรติภูมิ มะแสงสม
ตำแหน่ง :  ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์  ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน  จ.สกลนคร
E-mail :  Revolution_time@hotmail.co.uk

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236138
ชื่อ-สกุล : นายอัครเดช  สุราชวงศ์
ตำแหน่ง : นักทรัพยากรบุคคล
สถานที่ทำงาน : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
E-mail :  akadech2520@gmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236139
ชื่อ-สกุล : นางสาวกรองทิพย์  นามเนาว์ 
ตำแหน่ง :  ครูชำนาญการ
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
E-mail :  tipjung.nn@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236140
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะนุช  ศรีสาร
ตำแหน่ง :  -
สถานที่ทำงาน :

-

E-mail :  do_la_mon_29@hotmail.com

 

 
 
 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 16 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 577

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com