รหัสนักศึกษา 57421236141-142 รุ่น 2

  

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557


 
รหัสนักศึกษา : 57421236141
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุธาสินี คำสนอง
ตำแหน่ง :  ครูธุรการ
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ
E-mail :  nornunuy@gmail..com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236142
ชื่อ-สกุล : นายชัยวัฒน์  จิตอามาตย์
ตำแหน่ง : -
สถานที่ทำงาน : -
E-mail :  chaiwat_ty@hotmail.com

 

  
 
 
 
 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 16 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 452

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com