ทำเนียบรุ่น 2

  นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

       

นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี

รหัสนักศึกษา 57421236101

นางสาวภาวิณี  เพ็งธรรม

รหัสนักศึกษา 57421236102

นางกาญจนา คิง

รหัสนักศึกษา 57421236103

นางสาวณัฐฌา ไกยะฝ่าย

รหัสนักศึกษา 57421236104

       
       

นางวิระพร  พิทักษ์ชัยโสภณ

รหัสนักศึกษา 57421236105

นางสาวธีราภรณ์  หอมเฮ้า

รหัสนักศึกษา 57421236107

นางจริยา  กิตติธรรม

รหัสนักศึกษา 57421236108

นางสาวเนตรนภา  คำหนองหว้า

รหัสนักศึกษา 57421236109

       
       

นางทัตวรรณ  ไชยพรม

รหัสนักศึกษา 57421236111

นายประชาชาติ  ไชยพรม

รหัสนักศึกษา 57421236112

นายพรเทพ  สีพั่ว

รหัสนักศึกษา 57421236113

นายจิรวัฒน์  เภตรา

รหัสนักศึกษา 57421236114

       
       

นางสาวอำพร  ศรีวรสาร

รหัสนักศึกษา 57421236115

นางชลนิดา  หมื่นแพน

รหัสนักศึกษา 57421236116

นางสาวอมรรัตน์  ไชยตะมาตย์

รหัสนักศึกษา 57421236117

นางรัชนี อ่อนสุระทุม

รหัสนักศึกษา 57421236118

       
       

 นางสาวพัชนี  กาสุริย์ 

รหัสนักศึกษา 57421236119

นายพิรุณ  อ่อนสุระทุม

รหัสนักศึกษา 57421236120

 นายกฤษฎา  อุระ

รหัสนักศึกษา 57421236121 

นางบังอร ดีคำย้อย

รหัสนักศึกษา 574212361122

       
       

 นางสาวสรญา  วัชระสังกาศ

รหัสนักศึกษา 57421236123

นางแก้วใจ  สีมาคาม

รหัสนักศึกษา 57421236124

นายอนุชา  ผิวคำ

รหัสนักศึกษา 57421236125  

นางสาวสมจิตร  บุรีขันธ์

รหัสนักศึกษา 57421236126

 หน้าที่ 2 >>


วันที่ : 16 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 1819

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com