ทำเนียบรุ่น 2 หน้า 2

 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557

       

 

นายกิติพงษ์  สัพโส

รหัสนักศึกษา 57421236127

 

นายชัยรัตน์  หารเขมร

รหัสนักศึกษา 57421236128

 นางยงจิตร  สัพโส

รหัสนักศึกษา 57421236129

 

 นายมนัส  อาจไพรินทร์

รหัสนักศึกษา 57421236130

 

       
       

นางสาวพิมพ์ชฎา  บุญยรัตน์

รหัสนักศึกษา 57421236131

นางนัยนา  จันทร์พิมพ์

รหัสนักศึกษา 57421236132

นายเกียรภูมิ  มะแสงสม

รหัสนักศึกษา 57421236134

นายอัครเดช  สุราชวงศ์

รหัสนักศึกษา 57421236138

       
       

 นางสาวกรองทิพย์  นามเนาว์

รหัสนักศึกษา 57421236139

นางสาวปิยะนุช  ศรีสาร

รหัสนักศึกษา 57421236140 

นางสาวสุธาสินี คำสนอง

รหัสนักศึกษา 57421236141

นายชัยวัฒน์  จิติามาตย์

รหัสนักศึกษา 57421236142

       
       

 

 

 

 

       
       
     

 

       
       
       

 << หน้าที่ 1


วันที่ : 16 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 614

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com