รหัสนักศึกษา 57421236101-107 รุ่น 2_1

  

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 2 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2557


 
รหัสนักศึกษา : 57421236101
ชื่อ-สกุล : นางสาวธิดาภรณ์  ละม้ายศรี
ตำแหน่ง : ครูธุรการ
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 
E-mail : Lamaisri81@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236102
ชื่อ-สกุล : นางสาวภาวิณี  เพ็งธรรม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
สถานที่ทำงาน :  โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
E-mail :  p-pawinee@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236103
ชื่อ-สกุล : นางกาญจนา  คิง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
E-mail : kanchana.nong@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236104
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐฌา  ไกยะฝ่าย
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล ๓ "ยุติธรรมวิทยา" ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร
E-mail : Kat.on@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236105
ชื่อ-สกุล : นางวิระพร  พิทักษ์ชัยโสภณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
E-mail : mummee.m@hotmail.com

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236107
ชื่อ-สกุล : นางสาวธีราภรณ์  หอมเฮ้า
ตำแหน่ง : ครู
สถานที่ทำงาน : โรงเรียนบ้านโคกแสง ต.คูสะคาม อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร
E-mail : sprite443@gmail.com

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 6 7  >>

 

 


วันที่ : 19 ก.ค. 2557
ที่มา :
อ่าน : 810

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com