รายชื่อนักศึกษา รุ่นที่ 3

 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อสกุล

E-mail

1 58421236101 นายเอกรินทร์  ชวดเมืองปักษ์

 

2 58421236102 นางสาวอริยาพร  โทรัตน์

 

3 58421236103 นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที

 

4 58421236104 นางสาวกนกวรรณ  เขียวน้ำชุม

 

5 58421236105 นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก

 

6 58421236106 นางสาวนริศรา  ภูถมทอง

 

7 58421236107 นางสาวภัทรวรรณ  พิมพา

 

8 58421236108 นางสาวรัตติยา  พรมลังกา

 

9 58421236109 นางสาวภักดี  บุญเทียม

 

10 58421236110 นางศิริลักษณ์  บุญเทียม

 

11 58421236112 นายสุทธิชัย  นาคะอินทร์

 

12 58421236113 นายอนุตรศักดิ์  วิชัยรัตน์

 

13 58421236114 นางสาวศิริพร  โยทะคง

 

14 58421236115 นางสาวอมรรัตน์  เดือนขาว

 

15 58421236117 นางสาวอมรรัตน์  สิงโต

 

16 58421236118 นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช

 

17 58421236119 นายสุทธิวัฒน์  สุทธิประภา

 

18 58421236120 นางวิราพร  โพธิ์ไทรย์

 

19 58421236121 นายอัมรินทร์  ก้อนแพง

 

20 58421236122 นางสาวดลนภา  เหิมหอม

 

21 58421236123 นางสาวพนมรักษ์  ยันทะแย้ม

 

22 58421236124 นางขวัญจิรา  โสภณ

 

23 58421236125 นายเจษฏา  ทองกันทม

 

24 58421236126 นายศราวุธ  สายตา

 

25 58421236127 นายบุญเสริม  เสริมสกุล

 

 


วันที่ : 18 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 1214

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com