ทำเนียบรุ่น 3

   นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

       

นายเอกรินทร์ ชวดเมืองปักษ์

รหัสนักศึกษา  58421236101

นางสาวอริยาพร  โทรัตน์

รหัสนักศึกษา  58421236102

นางภัสธนมนท์  อุ่นจันที

รหัสนักศึกษา  58421236103

นางสาวกนกวรรณ เขียวน้ำชุม

รหัสนักศึกษา  58421236104

       
       

นางสาวพิสมร  ผงศรีอัก

รหัสนักศึกษา  58421236105

นางสาวนริศรา  ภูถมทอง

รหัสนักศึกษา  58421236106

นางสาวภัทรวรรณ  พิมพา

รหัสนักศึกษา 58421236107

นางสาวรัตติยา  พรมลังกา

รหัสนักศึกษา  58421236108

       
       

นางสาวภักดี  บุญเทียม

รหัสนักศึกษา  58421236109

นางศิริลักษณ์  บุญเทียม

รหัสนักศึกษา  58421236110

นายสุทธิชัย  นาคะอินทร์

รหัสนักศึกษา  58421236112

นายอนุตรศักดิ์  วิชัยรัตน์

รหัสนักศึกษา  58421236113

       

นางสาวศิริพร  โยทะคง

รหัสนักศึกษา  58421236114

นางสาวอมรรัตน์  เดือนขาว

รหัสนักศึกษา  58421236115

นางสาวอมรรัตน์  สิงโต

รหัสนักศึกษา  58421236117

นางสาวณัฐชนันท์ โพชะราช

รหัสนักศึกษา  58421236118

       
       

นายสุทธิวัฒน์  สุทธิประภา

รหัสนักศึกษา  58421236119

นางวิราพร  โพธิ์ไทรย์

รหัสนักศึกษา  58421236120

นายอัมรินทร์  ก้อนแพง

รหัสนักศึกษา  58421236121

นางสาวดลนภา  เหิมหอม

รหัสนักศึกษา  58421236122

       
       

 

     

 

 หน้าที่ 2 >>


วันที่ : 18 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 1554

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com