ทำเนียบรุ่น 3 หน้า 2

 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)

สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558

       

นางสาวพนมรักษ์  ยันทะแย้ม

รหัสนักศึกษา 58421236123 

นางขวัญจิรา  โสภณ

รหัสนักศึกษา  58421236124

นายเจษฏา  ทองกันทม

รหัสนักศึกษา  58421236125

นายศราวุธ  สายตา

รหัสนักศึกษา  58421236126 

       
       

นายบุญเสริม  เสริมสกุล

รหัสนักศึกษา  58421236127

 

 

 

       
       

 

 

 

 

       

 << หน้าที่ 1


วันที่ : 18 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 383

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com