รหัสนักศึกษา 58421236108-113 รุ่น 3

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558


 
รหัสนักศึกษา : 58421236107
ชื่อ-สกุล : นางสาวภัทรวรรณ  พิมพา
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236108
ชื่อ-สกุล : นางสาวรัตติยา  พรมลังกา
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236109
ชื่อ-สกุล : นางสาวภักดี  บุญเทียม
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236110
ชื่อ-สกุล : นางศิริลักษณ์  บุญเทียม
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236112
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิชัย  นาคะอินทร์
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 57421236113
ชื่อ-สกุล : นายอนุตรศักดิ์  วิชัยรัตน์
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

<<หน้า 1 2 3 4 5  >>

 

 


วันที่ : 18 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 675

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com