รหัสนักศึกษา 58421236114-120 รุ่น 3

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558


 
รหัสนักศึกษา : 58421236114
ชื่อ-สกุล : นางสาวศิริพร  โยทะคง
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236115
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์  เดือนขาว
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236117
ชื่อ-สกุล : นางสาวอมรรัตน์  สิงโต
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236118
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัฐชนันท์  โพชะราช
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236119
ชื่อ-สกุล : นายสุทธิวัฒน์  สุทธิประภา
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236120
ชื่อ-สกุล :
นางวิราพร  โพธิ์ไทรย์
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :

 

E-mail :  

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 >>

 

 


วันที่ : 18 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 682

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com