รหัสนักศึกษา 57421236121-126 รุ่น 3

 

นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา รุ่น 3 (ภาคพิเศษ) ปีการศึกษา 2558


 
รหัสนักศึกษา : 58421236121
ชื่อ-สกุล : นายอัมรินทร์  ก้องแพง
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236122
ชื่อ-สกุล : นางสาวดลนภา  เหิมหอม
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236123
ชื่อ-สกุล : นางสาวพนมรักษ์  ยันทะแย้ม
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236124
ชื่อ-สกุล : นางขวัญจิรา  โสภณ
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236125
ชื่อ-สกุล : นายเจษฏา  ทองกันทม
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :

 

E-mail :  

 

 

 
รหัสนักศึกษา : 58421236126
ชื่อ-สกุล : นายศราวุธ  สายตา
ตำแหน่ง :  
สถานที่ทำงาน :  
E-mail :  

 

<<หน้า 1 2 3 4 5 >>

 

 


วันที่ : 18 ก.ย. 2558
ที่มา :
อ่าน : 664

 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  

เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com